שם מארח

שם מארח מ שרת (172.16.5.201) ל IP 18.232.31.206. ייתכן שמות מארחים צירפו את השם של דומיין שמות מערכת (DNS), המופרדים מהתווית הספציפית למארח בתקופה ('נקודה'). בצורה השנייה, שם המארח נקרא גם שם תחום.

📱 קֶלֶט

 

ברשת מחשבים, שם מארח (שם קוד ארכאי) הוא תווית המוקצית להתקן המחובר לרשת מחשבים ומשמש לזיהוי המכשיר בצורות שונות של תקשורת אלקטרונית, כגון World Wide Web. שמות מארחים עשויים להיות שמות פשוטים המורכבים ממילה או ביטוי בודדים, או שהם עשויים להיות מובנים.

יתכן ששמות מארחים באינטרנט הוסיפו את שמו של תחום DNS (DNS), מופרדים מהתווית הספציפית לארח לתקופה ("נקודה"). בצורה האחרונה, שם מארח נקרא גם שם תחום. אם שם הדומיין מצוין לחלוטין, כולל תחום ברמה העליונה של האינטרנט, נאמר כי שם המארח הוא שם דומיין מלא (FQDN). שמות מארחים הכוללים תחומי DNS מאוחסנים לרוב במערכת שמות הדומיינים יחד עם כתובות ה- IP של המארח שהם מייצגים לצורך מיפוי שם המארח לכתובת, או תהליך הפוך.

ping IP

ויקיפדיה : Hostname(en)

In computer networking, a hostname (archaically nodename) is a label that is assigned to a device connected to a computer network and that is used to identify the device in various forms of electronic communication, such as the World Wide Web. Hostnames may be simple names consisting of a single word or phrase, or they may be structured. Each hostname usually has at least one numeric network address associated with it for routing packets for performance and other reasons.

Internet hostnames may have appended the name of a Domain Name System (DNS) domain, separated from the host-specific label by a period ("dot"). In the latter form, a hostname is also called a domain name. If the domain name is completely specified, including a top-level domain of the Internet, then the hostname is said to be a fully qualified domain name (FQDN). Hostnames that include DNS domains are often stored in the Domain Name System together with the IP addresses of the host they represent for the purpose of mapping the hostname to an address, or the reverse process.

Internet hostnames

...🔗 Hostname ( en )
🌐: اسم المضيف, Hostname, Nombre de equipo, نام میزبان, Nom d'hôte, Állomásnév, Nama hos, Hostname, ホスト名, 호스트명, Nama hos, Sunucu adı, Ім'я хоста, 主機名稱,

📚 תגובה

שפות